കോട്ടയം വൈദീകസെമിനാരി നാലാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പിറവം വലിയ പള്ളിയിൽ!